tel. 533 441 831 e-maillinguin@linguin.pL

Kontakt

Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13 RODO)

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (dalej: „Rozporządzenie”). Kontaktując się z nami i korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na niniejszą politykę.

Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

I. Administrator danych osobowych
Centrum Edukacyjne Kazimierz Kitliński, ul. Wiązana 23D, 04-680 Warszawa, NIP 5471364299 jest Administratorem Państwa danych osobowych.
II. Ochrona Twoich Danych
Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.linguin.pl, e-mail linguin@linguin.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Podstawa Prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
IV. Cele i podstawy przetwarzania
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
– w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
– w celu zawarcia umowy sprzedaży usługi: kursu języka obcego lub warsztatów kreatywno-edukacyjnych na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); – w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego lub warsztatów do Twoich potrzeb i Twojego poziomu;
– optymalizacji naszych produktów i usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
V. Kategoria Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:
a) Podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
b) Datę urodzenia
c) Elektroniczne dane identyfikacyjne: adres email
d) Dane dotyczące zamieszkania
e) Dane identyfikacyjne Twojej firmy, w tym NIP w przypadku wystawiania faktury na firmę
f) Poziom zaawansowania znajomości języka obcego
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy poniższym kategoriom podmiotów. Są to wyłącznie nasi pracownicy i podwykonawcy, czyli podmioty, z którymi współpracujemy i którzy przetwarzają Twoje dane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie: firma księgowa, kancelaria prawnicza, firmy informatyczne, firmy windykacyjne, firmy kurierskie, pocztowe.
VII. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VIII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskiwane w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. w celach księgowych.
3. Dane związane z Twoim poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Ciebie kursie językowym przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończyła się umowa.
XIX. Twoje prawa:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do swoich danych
b) Prawo otrzymania kopii swoich danych
c) Prawo do sprostowania swoich danych.
d) Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
– Twoje dane są nieprawidłowe
– nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
– nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż cele marketingowe. Dotyczy to sytuacji szczególnych uzasadniających wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g) Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
X. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
– warunkiem zawarcia umowy
– wymogiem umownym wynikającym z Prawa Podatkowego
– dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych
– możesz odmówić zawarcia umowy
– możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.